ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาค 3350


Membership  (view:1)

Update : 2019-07-22

Grant Management  (view:1)

Update : 2019-07-226 พันธกิจ


ส่งเสริมสันติภาพ

peace

การดูแลเรื่องสุขภาพแม่และเด็ก

การป้องกันและรักษาโรค

การศึกษาขั้นต้นและการอ่านออกเขียนได้

การดูแลเรื่องความสะอาดของน้ำ

การพัฒนาเศรษฐกิจและชุมชน