ข่าวประชาสัมพันธ์


10 สิงหาคม 2562 คณะกรรมการบริการชุมชนภาค 3350 โรตารีสากล จัดการประชุมสัมมนาบริการชุมชนภาคเป็นครั้งแรกในประเทศไทย โดยมี ผวภ.ทนงศักดิ์ พงษ์ศรี ผู้ว่าการภาค 3350 โรตารีสากล เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนา (View:11) วันที่ 2019-08-13
ภาพข่าวสาร/กิจกรรม::

และมอบนโยบายด้านการบริการชุมชนภาคประจำปี  อน.ลิขิต ลิ้มรสรวย ประธานคณะกรรมการบริการชุมชนภาค 3350 กล่าวว่า การจัดสัมมนาบริการชุมชนภาคครั้งถือนับเป็นการสัมมนาบริการชุมชนครั้งแรกของภาค 3350 ภายใต้หลักคิด "โรตารีเพื่อนคู่คิด เป็นมิตรชุมชน" ผ่านกระบวนการฝึกอบรมแบบมีส่วนร่วม Empowerment และร่วมวางแผนบนพื้นฐานคิดการพึ่งพาตนเองโดยใช้เครื่องมือ Smart A4 ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ และกำหนดแผนขับเคลื่อนในระดับพื้นที่ที่มุ่งเน้น RCC เป็นสำคัญ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ประทีป วีรพัฒนานิรันดร์ เป็นวิทยากรร่วมจัดกระบวนการเรียนรู้ให้แก่ประธานคณะอนุกรรมการและอนุกรรมการทั้ง 9 คณะภายใต้คณะกรรมการบริการชุมชนภาค 3350 โรตารีสากล ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดช่องลม เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร

เอกสารเเนบ ::