ข่าวประชาสัมพันธ์


วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2562 ผวภ.ทนงศักดิ์ พงษ์ศรี และ อน.จงกลดี พงษ์ศรี เปิดโครงการอบรมเยาวชนผู้นำโรตารี 2019 RYLA ภาค 3350 โรตารีสากล ณ ห้องประชุม ค่ายริมขอบฟ้า เมืองโบราณ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ วันที่ 2019-10-11

ภาพข่าวสาร / กิจกรรม ::

ขอขอบคุณ อน.ดร.ทรงพล ศิริจันทร์ ประธานและคณะกรรมการจัดงาน ทุกท่าน อผภ.ดร.อาภา อรรถบูรณ์วงศ์ ตันโสด อผภ.ดร.ชัยรัตน์ ประเสริฐล้ำ อผภ.ประวิทย์ โรจน์ขจรนภาลัย ผวล.สมศรี เมฆธน ผวน.นพ.วิรุณ บุญนุช และทีมวิทยากร ทุกท่าน อน.ดวงตา อัธยาตมวิทยา และโรทาแรคท์เตอร์ ทุกคน อน.พรทิพย์ อยู่ประเสริฐ และทีมปฏิคม ทุกท่าน ผู้ใหญ่ใจดี ที่สนับสนุนการเงิน อาหาร และเครื่องดื่ม ทุกท่าน และ อน.พงษ์ศักดิ์ คันธศักดิ์ศิริ เลขานุการภาค สนับสนุนและประสานงาน

เอกสารเเนบ ::