ข่าวประชาสัมพันธ์


ขอขอบพระคุณมิตรโรแทเรียนทุกท่าน ที่ร่วมมือร่วมใจกันทำงาน การเดินวิ่งขจัดโปลิโอ งานยกย่องผู้บริจาคให้มูลนิธิโรตารี และกิจกรรมอื่นๆพร้อมกับต้อนรับ อดีตประธานโรตารีสากล แกรี่ ซีเค ฮวง และคู่ครอง ได้ประสบความสำเร็จ ลุล่วงด้วยดี วันที่ 2019-12-12

ภาพข่าวสาร / กิจกรรม ::

 

ขอขอบพระคุณ ทุกท่านที่เสียสละทำงานหนัก ทั้งแรงกายแรงใจ ทำงานเพื่อส่วนรวมและโรตารีในประเทศไทย

ขอขอบพระคุณ อดีตประธานโรตารีสาก พิชัย รัตตกุล ,อดีตกรรมการบริหารโรตารีสากล รศ.ดร.เสาวลักษณ์ รัตนวิชช์ และ RRFC วิชัย มณีวัชรเกียรติ ที่ให้การสนับสนุน

ขอขอบพระคุณ
ผวภ.สกนธ์ อึ่งสร้อยทอง และคู่ครอง
ผวภ.มารวย จินตบัณฑิตวงศ์ และคู่ครอง
ผวภ.กมลศักดิ์ วิสิฐสกุลชัย และคู่ครอง
ที่ร่วมมือร่วมใจกัน

ขอขอบพระคุณ
อดีตผู้ว่าการภาค ทุกท่านทุกภาค


ขอขอบพระคุณ 
อผภ.เจสัน ลิมและคู่ครอง 
ประธานหลักในการจัดงานต่างๆ

ขอขอบพระคุณ
อผภ.สุรชาติ ชื่นโชคสันต์ และคู่ครอง ทำหน้าที่ดูแลท่านอดีตประธานโรตารีสากล แกรี่ ซีเค ฮวง

ขอขอบพระคุณ
ผู้สนับสนุนการจัดงาน ทุกท่านทุกองค์กร

ขอขอบพระคุณ
ประธานประสาร จิรชัยสกุล และคณะกรรมการจัดงานทุกท่าน 

ขอขอบพระคุณ
นายกมาลา จันทร์กระจ่าง และ สมาชิกทั้ง 4สโมสร ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ขอขอบพระคุณ
ประธานอุษา อุษณาจิตต์ 
และคณะกรรมการ ทุกท่าน

ขอขอบพระคุณ
คุณลาวัลย์ กันชาติ และศิลปิน ทีมงานจาก JSL ทุกท่าน

ขอขอบพระคุณ
อน.พงษ์ศักดิ์ คันธศักดิ์ศิริ และคณะกรรมการเลขานุการภาคฯทุกท่าน

ขอขอบพระคุณ
อน.ยุพดี คีรี
และคณะกรรมการการเงิน ทุกท่าน

ขอขอบพระคุณ
อน.พรทิพย์ อยู่ประเสริฐ และคณะกรรมการปฏิคมภาค ทุกท่าน

ขอขอบพระคุณ
นายกสโมสร ผชภ และมิตรโรแทเรียน ทุกท่าน

ด้วยไมตรีจิตแห่งโรตารี
ผวภ.ทนงศักดิ์ พงษ์ศรี

เอกสารเเนบ ::