ข่าวประชาสัมพันธ์


ขอเชิญอนุกรรมการในคณะกรรมการบริการชุมชนภาค เข้าร่วมประชุมสัมมนา (View:1195) วันที่ 11/07/2019

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม

ขอเรียนเชิญประธานอนุกรรมการและอนุกรรมการในคณะกรรมการบริการชุมชนทั้ง 9 คณะ เข้าร่วมประชุมสัมมนาบริการชุมชนภาค ในวันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดช่องลม ถนนพระราม 3 เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร (ไม่เก็บค่าลงทะเบียน) โดยขอให้ประธานอนุกรรมการแต่ละคณะ สอบถามความประสงค์เข้าร่วมประชุมสัมมนาของอนุกรรมการในคณะของตนเอง และโปรดแจ้งรายชื่อผู้ตอบรับเข้าร่วมประชุมสัมมนามาที่ ID Line : likit-successthai ภายในวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562